Boarding Agent

- Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu

- Giải quyết khiếu nại

- Thay đổi thuyền viên, hồi hương

- Cung cấp nguyên liệu và thực phẩm

- Làm thủ tục cho tàu quá cảnh